7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Los Animatoros :-)

 

Animácia stretiek a iné súvislosti

 

štruktúra stretka:

 

1. Začiatok stretka

= v dohodnutom čase

= voľná debata, zábavná hra, úlet, modlitba,...

= nadviazanie (aspoň slovne) na predchádzajúce stretko, zhodnotenie predchádzajúceho stretnutia

 

2. Tematická časť  

= nové vedomosti, skúsenosti, myšlienky, idey, poznatky

= kresťanstvo (viera, sviatosti, Cirkev, svätí,...), charakter, vlastnosti, ideály, čnosti,...

= ručné práce (výroba vecí), výtvarné práce (papier, farby, prírodný materiál)

= debaty, príbehy (rozprávanie, čítanie)

= prvá pomoc, príroda, ekológia

= aktivity na „zažitie“ témy

= jasná téma – myšlienka stretka + vyvodiť predsavzatie

= zvážiť postupnosť tém (v rámci mesiaca + dlhší projekt)

 

3. Zábavná časť     

= zábava, oddych, zážitky, radostná atmosféra

= hry (vonku, vnútri), súťaže, aktivity, pesničky, voľná zábava (veselé historky, úlety, srandičky,...)

= hry sú korením stretiek, zlepšujú kvalitu a chuť (používať s mierou)

= vždy dať aspoň „drobničky“ – krátke hry na vyvetranie, prebehnutie, zábavu

 

4. Ukončenie stretka         

= podanie si rúk v kruhu, modlitba, pesnička, „pokrik“, ...

= ukončiť stretko v dohodnutom čase

 

+ občas mimoriadne, výnimočné stretká (iné náplňou, témou, miestom, časom)

+ občas spoločné akcie (chata, výlet, stanovačka, splav, ...)

 

atribúty stretka:

(len teoretické rozdelenie, pretože všetko so všetkým úzko súvisí)

 

Plánovanie

= vytváranie dlhodobejšieho plánu (projektu) – v spolupráci s členmi skupiny

= vytvorenie krátkodobých plánov a cieľov

= určenie priorít, premyslenie možností, schopností

 

Príprava stretka

= stretnutie je základným prvkom, ktorý skupinu formuje = príprava je nevyhnutná

= povinnosť animátora spojená so zodpovednosťou

= premyslieť a pripraviť program a pomôcky tak, aby boli zohľadnené všetky podstatné súvislosti

= činnosť pestrá, zaujímavá, dobre premyslená, hodnotná, obohacujúca

= začleniť všetko do štruktúry s približným časovým harmonogramom

= činnosť v kontexte dlhodobejšieho plánu (projektu)

 

Prítomnosť

= byť na stretku prítomný (telesne i duševne) - ak z vážnych príčin nemôžeš prísť, musíš si dohodnúť zodpovednú náhradu alebo stretko preložiť (nemôže sa stať, že stretko zrazu odpadne, lebo si neprišiel...)

= animátor je v skupine potrebný – každá skupina potrebuje nutne animátora; v opačnom prípade skupina bez zmyslu blúdi v jednom kruhu, robí sa všetko, a pritom sa neurobí nič, prichádza nuda

= animátor je za skupinu zodpovedný; je dôležité, aby bol človek v tejto funkcii všetkými jasne uznávaný spolu s právami a povinnosťami, ktoré mu patria

 

Duchovná náplň

= na každom stretku aspoň krátky čas má byť venovaný duchovnu, kresťanstvu, Bohu (min. modlitba – no môže to skĺznuť do stereotypu; hľadaj nové spôsoby, obmieňaj možnosti)

= nájsť duchovný zmysel, rozmer kresťanstva v stretku (kresťanstvo je hľadaním, túžbou, bolesťou, radosťou, bojom...) + príprava modlitby na stretko

= vnímanie tajomstva viery v obyčajných každodenných okolnostiach

 

Hry

= hra ako podstatný prvok stretka (nie len doplnok)

= zážitkom ponúknuť radosť, prekonávanie hraníc, spoznanie seba samého, zážitok z víťazstva, zvládnutie prehry, spolupráca, ...

= vyberať hry dynamické, zaujímavé (najlepšie jednu dobrú a osvedčenú a jednu úplne novú)

= hry vhodne uviesť, namotivovať (scénka, príbeh,...)

= v najlepšom prestať

= snažiť sa, aby bol do hry každý zapojený (minimálne ako aktívny pozorovateľ)

 

Motivácia

= ako motivovať účastníkov k aktívnej účasti na programe?

= osobný zápal a nadšenie animátora

= dobré uvedenie - najmä hier a aktivít (scénka, slovné namotivovanie, hudba...)

= dobrý program a atmosféra (= väčšia účasť a chuť chodiť – „bolo tu super, nabudúce určite prídem“)

= dať pozor na stereotyp – vždy to isté, klasické, predvídané – občas treba byť tvorivý a nebáť sa šokovať

 

Rozmer vzťahov a komunikácia

= vzťah animátor – členovia

= vzťah členovia - animátor

= vzťah členovia – členovia

= spolupatričnosť, spoločenstvo, radostná atmosféra

= pasivita, agresivita, vyrušovanie

= prijímanie druhého, aktívne počúvanie

 

Výchovný rozmer stretka

= všeobecne (výchova mladých v duchu preventívneho systému don Bosca)

= konkrétny cieľ - čo chcem priamo týmto stretkom dosiahnuť? (najlepší je „skontrolovateľný“ cieľ)

= treba si vytýčiť jasné ciele, aby sa nepracovalo zbytočne a bez zmyslu (najlepšie je vypracovať si dlhodobejší projekt)

= vhodná téma

= osobný príklad animátora (výchova je vec lásky = výchova láskou k láske)

= okrem spoločného projektu skupiny by si mal každý pripravovať aj vlastný projekt ľudského a kresťanského rastu

 

Zhodnotenie

= osobné „review“ - sám so sebou, s druhými (spätná väzba), s Bohom

= čo robím (robíme) dobre a čo moc nefunguje?

= čo treba zlepšiť, kde pridať a kde ubrať?

= v čom sa mám ja osobne snažiť zmeniť, aby som bol pre druhých lepším príkladom?

= má to, čo robím, zmysel a cieľ? Aký?

 

Vlastná motivácia (sebamotivácia)

= prečo vedieš stretko?

= akú máš vnútornú motiváciu?

= prečo chceš byť animátorom? (byť prospešný, služba, poslanie, snaha vyniknúť, túžba po vodcovstve,..)

= pri slabej alebo nesprávnej motivácii sa „animátor“ pri prvých problémoch a prekážkach, ktoré určite prídu, vzdáva

= vlastná motivácia súvisí aj s vyriešením si uspokojovania osobných túžob (avšak mimo sféry stretka!), aby sa osobné túžby alebo problémy človeka neprenášali do služby animátora = je potrebné „dobíjať si baterky“ niekde inde – intenzívny duchovný život, záľuby, oddych, priateľstvá, ...

 

Vlastná duchovná príprava

= osobný rast vo viere

= skúsenosti s vlastným prežívaním viery

= štúdium

= osobná modlitba za stretko a ľudí v ňom

 

Osobný príklad

= byť animátorom všade

= ak chcem niečo so seba dať, musím niečo v sebe mať, musím „niekým“ byť

= zhoda medzi rečami a skutkami (autenticita)

 

Osobnosť animátora         

= vlastnosti, charakter, čnosti

= skúsenosti, zručnosti, vedomosti

= viera, nádej, láska... a pokora (spravím, čo najlepšie viem a ostatné nechám Bohu...)

= animátor je sprievodcom mladého človeka

= osoba zodpovedná za zverenú skupinu

= treba sa inšpirovať k činnosti (don Bosco, nejaký svätý, Ježiš Kristus, ...), ale byť sám sebou, originálom!   

= animátor má vedieť nadviazať s mladými kontakt a vždy byť láskavý a priateľský

= má vedieť druhých oduševniť a potom ustupovať do úzadia

= má byť príťažlivou osobou (veselý, radostný, dynamický, skromný, so zmyslom pre humor)

= má žiť príťažlivým životom

= má byť človekom viery, evanjelizátor (vie zdôvodniť svoju nádej, pozná dostatočne svoje náboženstvo, objavuje Boha v každodennom živote, na všetky udalosti sa pozerá vo svetle Evanjelia)

= má byť zodpovedný, vnútorne slobodný, realista, ktorý pozná seba samého, a tak sa prijíma; zároveň prijíma aj iných takých, akí sú, je sám sebe pánom, vie, čo chce a vie, kam ide

= animátor je osobne šťastný a svoju radosť vyžaruje aj navonok

= má vedieť s mladými „zabíjať čas“ – byť s nimi „len tak“ – byť prítomný

= má sa starať o svoj osobný rast a stávať sa osobnosťou (čestný, dobrý, štedrý, obetavý, systematický, spoľahlivý, hlboký, rozumný, otvorený voči tajomstvu, ...) = duchovná literatúra, sviatostný život, láska...

= má vedieť prejavovať mladému človeku úctu a mal by ho vidieť lepšieho ako sa vidí on sám (dôvera je vo výchove zdrojom sily pre rast)

= má vedieť pomáhať mladému človeku prebrať zodpovednosť za svoj život, nachádzať svoje miesto vo svete, dosiahnuť večný život

= má mať isté (rozhodné) vystupovanie = viem, čo chcem, poznám koncepciu saleziánskej výchovy

= má dôverovať Bohu, ktorý sa postará o tých, ktorým on nemôže pomôcť

= má poznať svoje schopnosti a svoje hranice

= má sa starať aj o svoj vlastný život (ľudský, duchovný), aby neupadol do nebezpečného aktivizmu (všetok čas venujem druhým, robím akcie, stretká, podujatia,... a pomaly strácam sám seba... teda najprv osobný duchovný život a modlitba a potom - ako výsledok a ovocie vnútorného naplnenia – plodná činnosť), každý deň si musíš nájsť čas pre seba a pre Boha (spytovanie svedomia, meditácia, rozjímanie,...)

= animátor má byť vnútorne slobodný, aby vedel spontánne komunikovať (pozvať na čaj, objať, žmurknúť, pobozkať, potľapkať po pleci...)

= má mať staršieho poradcu – duchovného sprievodcu (usmernenie, poradenie, duchovné vedenie) = kňaz, priateľ, osoba, ktorej dôverujem a ku ktorej môžem byť otvorený

= animátor potrebuje byť formovaný – po ľudskej i „činnostnej“ stránke, inakšie sa začne strácať... – tiež je dôležité vlastné hľadanie (duchovnej cesty, povolania, služby...)

= dobrý animátor nie je ten, kto je najlepší a najschopnejší, ale ten, kto je ochotný sa obetovať, venovať svoj čas službe iným, aby boli slobodní a tvorili vlastné dejiny

= úloha animátora je veľmi náročná, a preto vyžaduje jeho osobnostný a duchovný rast; mal by mať dostatočnú zrelosť ľudskú i duchovnú (primerane svojmu veku) – vedieť sa vcítiť, schopnosť zaujať odstup, schopnosť zvládať problémy a frustráciu, schopnosť prekonávať egocentrizmus

= animátor má byť nositeľom nádeje pre mladých

= polož si otázky: Kto som? Odkiaľ prichádzam? Kam idem? Čo tu robím? Ako? Prečo?

 

 

niektoré súvislosti:

 

Sklamanie:

= poctivá príprava a chuť robiť a... neskoré príchody, hlúpe reči, vyrušovanie, nezáujem, kriticizmus,...

= neočakávaj príliš veľa, sen je vždy trošku odlišný od drsnej skutočnosti = je pred nami neustály a celoživotný zápas o ideál – to je práve to kúzlo života!

= zažiješ množstvo nevydarených situácií, ale i pekných zážitkov a malých víťazstiev

= raduj sa z každého úspechu

= pri neúspechu sa pýtaj: „Prečo sa to stalo? Kde som spravil chybu?“ ... a nabudúce to bude lepšie!

= pri nezáujme o program – strhni nadšením, skús lepšie motivovať (a samozrejme - pracuj a hraj sa spoločne s ostatnými)

= pri neustálom vyrušovaní alebo rozbíjaní atmosféry – zober dotyčného po stretku bokom a porozprávaj sa s ním o tomto probléme (ako s dobrým kamarátom!); v krajnom prípade ho pošli preč zo stretka... (môže prísť až nabudúce)

= práca s ľuďmi je úžasná a obohacujúca

= práca s ľuďmi je náročná

= v praxi sa život animátora skladá z mnohých úspechov a mnohých frustrácií, z veľkých ideálov a z tvrdých nárazov na konkrétnu skutočnosť, z ušľachtilých rozhodnutí a z veľkej ľahostajnosti...

= s Božou pomocou je mladý človek schopný konať zázraky (aj ty!)... nie je to úžasné?

 

Zmija:

= v skupine je večný nespokojenec a demotivuje teba i ostatných

= zhodnoť v kľude jeho pripomienky (vo všetkom je kus pravdy) a skús problém vyriešiť presunutím časti zodpovednosti naňho a tým ho motivovať k činnosti alebo mu tak ukázať, že o veciach sa ľahko rozpráva (a veľmi ľahko sa kritizuje), no niečo hodnotné aj robiť, to už vyžaduje trochu viac práce a odvahy...

 

Noví členovia:

= osloviť, pozvať, motivovať, prijať

= starať sa o ich prijatie aj inými

 

Animátorský zápisník:

= poznámky k programu (dobré veci, chyby, nové nápady)

= kto chodí na stretko a kto nie (hľadať dôvody, motivovať, osloviť)

= zoznam hier, aktivít, tém

 

Zoznam osvedčených hier a aktivít:

= vždy maj poruke zoznam dobrých a vyskúšaných hier a aktivít

= zoznam priebežne dopĺňaj o nové dobré a vyskúšané hry a aktivity

 

Sviatky:

= narodeniny a meniny (presný a úplný zoznam + nezabudnúť na nikoho)

= významné udalosti, sviatky svätých

= oslávme to spolu ako sa patrí :-)

= pocit prijatia, spolupatričnosti, priateľstva

 

Nástenka:

= veci zo života stretka, fotky, nápady, program, ...

= zoznam tých, čo chodia

= originálnosti

 

Ďalšie dôležité súvisloti:

= všetko to, čo mi nenapadlo, a je tiež dôležité alebo zaujímavé =

rozmýšľaj :-)

 

 

 

 

 

 

„Námaha je ľahká iba tomu,

 kto pracuje s láskou.“

 

 don Bosco

 

 

 

 

 

 

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor