7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Evanjelium pre dnešný svet

x

Život skutočného kresťana

znamená nasledovať Krista.

 x

1. Osobný vzťah s Ježišom Kristom

(modlitba, Eucharistia)

 x

2. Poznávanie Zjavenia

(čítanie Svätého Písma a rozjímanie nad Písmom)

 x

3. Kresťanský život a skutky lásky

(zdnešnené nasledovanie Krista v osobnej originalite)

 x

 x

Božie kráľovstvo sa žije už tu na zemi.

 x

„Nebo“ alebo „Peklo“ žiješ už teraz,

aj keď nie v plnosti 

(bohužiaľ alebo našťastie).

 x

 x

Veľa ľudí neverí tomu, čo je písané v evanjeliu. A tak podľa toho ani nežijú. To je veľmi charakteristické pre túto dobu... A keďže tomu neveria, ochotne zhltnú všetko, čo sa tam nepíše... postupne sa ľudia vzďaľujú od viery i jednoduchej kresťanskej kultúry... Ale my sa musíme predovšetkým primknúť k evanjeliu a nemať strach z výsmechu... áno, jednoducho - verím v Ježiša Krista, Božieho Syna. A snažím sa nasledovať jeho príklad darovania sa v láske... Ak je to ale skutočne tak...

 x

Naozaj veríš evanjeliu 

– radostnej zvesti o Božej láske?

 x

Svedčí o tom tvoj život 

a tvoj prístup k druhým?

 x

Si občas „v teréne“, si blízko 

a zaujímaš sa o druhých vedľa seba?

 x

Nie sú ti ľudia okolo teba ľahostajní?

 x

Vieš „strácať čas“ pre druhých?

 x

Prejavuješ ľuďom okolo seba lásku tak,

 že cítia, že ich máš rád/rada?

 x

Si milosrdný človek a dokážeš odpúšťať 

znovu a znovu,

keď zacítiš aspoň závan ľútosti?

 x

Vieš s trpezlivosťou čakať na obrátenie 

alebo uzdravenie tých „stratených“?

 x

Chápeš, že aj ty potrebuješ lásku a odpustenie?

 x

Uľahčuješ druhým milovať ťa tým, 

že sa stávaš „hodným lásky“?

 x

Praktizovanie viery sa zhmotňuje, získava zmysel a viditeľnosť v Cirkvi. Jedine keď sa oprieme o Božie slovo, budeme vierohodní, budeme prinášať ovocie a vyhneme sa rôznym výplodom médií, divných veriacich a vlastného názoru na kresťanskú vieru (ktorý sa síce nezhoduje s evanjeliom... ale veď „verím“...“ale nechcem nasledovať príklad Ježiša Krista...“ – tak sorry, ale potom je tvoja viera úplne mimo...!) Potrebujeme nutne roznietiť našu vieru tým, že sa oprieme o Božie slovo.  A ak si skutočne myslíme, že Boh existuje, že Boh nás miluje, je nádherné môcť mu každý deň venovať trochu času...

 x

„Vy ste povolaní pre slobodu... 

navzájom si slúžte v láske!

Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove...

´Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!´

...ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom...

Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,

dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

Proti tomuto zákona niet.“

(Gal 5,13n)

 x

"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov...

nevojdete do nebeského kráľovstva."

(Mt 5,20)

 x

"Neprišiel som volať spravodlivých,

ale hriešnikov."

(Mk 2,17)

x

x

Pár citátov, aby sme sa udržali 

na ceste evanjelia...

x 

„Ježiš... hlásal Božie evanjelium.“ (Mk 1,14)

 x

„Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15)

 x

„Poďte za mnou...“ (Mk 1,17)

 x

„Učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.“ (Mk 1,22)

 x

„Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“ (Mk 1,35)

 x

„Ak chceš, môžeš ma očistiť... Chcem, buď čistý!“ (Mk 1,40n)

 x

„Prichádzali k nemu a on ich učil.“ (Mk 2,13)

 x

„S hnevom si ich premeral... zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca...“ (Mk 3,5)

 x

„Rozsievač seje slovo... do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu...“ (Mk 4,14n)

 x

„Svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.“ (Mk 4,34)

 x

„Čoho sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4,40)

 x

„Tvoja viera ťa uzdravila.“ (Mk 5,34)

 x

„Hlásali, že treba robiť pokánie... a uzdravovali.“ (Mk 6,12n)

 x

„Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31)

 x

„Zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera.“ (Mk 6,34)

 x

„Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.“ (Mk 6,46)

 x

„Vzchopte sa! ... nebojte sa!“ (Mk 6,50)

 x

„Nepochopili... ich srdce bolo otupené.“ (Mk 6,52)

 x

„O vás pokrytcoch... Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa... náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov... rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate.“ (Mk 7,6n)

 x

„Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce?“ (Mk 8,17)

 x

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8,34n)

 x

„Ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám! ...´Ak môžeš?!´ Všetko je možné tomu, kto verí... Verím, pomôž mojej nevere!“ (Mk 9,22n)

 x

„Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.“ (Mk 9,27)

x

„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa... objal ho... Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mk 9,35n)

 x

„Žite jeden s druhým v pokoji.“ (Mk 9,50)

 x

„Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im... Potom ich objímal... a požehnával ich.“ (Mk 10,16)

 x

„Nasleduj ma! (Mk 10,21)

 x

„Bohu je všetko možné.“ (Mk 10,27)

 x

„Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10,43n)

 x

„Ježišu... zmiluj sa nado mnou! ...Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ (Mk 10,47n)

 x

„Majte vieru v Boha... Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ (Mk 11,22)

 x

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! ... Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Mk 12,30n)

 x

„Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch... po prvých stoliciach... popredných miestach... vyjedajú domy... naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“ (Mk 12,38n)

 x

„Modlite sa...“ (Mk 13,18)

 x

„Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli... aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore!“ (Mk 13,22n)

 x

„Bdejte!“ (Mk 13,37)

 x

„Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Mk 14,38)

 x

„Vtedy ho všetci opustili...“ (Mk 14,50)

 x

„Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal zmŕtvych.“ (Mk 16,6)

x

„Vyčítal im neveru a tvrdosť srdca...“ (Mk 16,14)

 x

„Choďte, do celého sveta a hlásajte evanjelium...“ (Mk 16,15)

 x

x

       Aké je ovocie tvojej viery a lásky?

 x

x

„Ježiš... sám sa stáva osobným a živým zákonom, ktorý pozýva, aby sme ho nasledovali... Lásku i silu nám dáva na to, aby sme o ňom svedčili rozhodnutiami a skutkami.“ (Ján Pavol II.)

 

x

 x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor