7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Neverbálna komunikejšn 1

x

= medziľudská komunikácia prostredníctvom gest, postojov, postavenia tela a vzdialenosťou medzi ľuďmi nesie v sebe viac informácií než akákoľvek iná komunikačná metóda

 x

= hlbšie uvedomenie si neverbálnych signálov tela (vlastného i druhých) nám môže pomôcť lepšie porozumieť sebe i druhým a tiež nám to môže pomôcť úprimnejšie komunikovať a získavať určitú „intuíciu“ (čiže naučiť sa vnímať drobné neverbálne signály tela u druhých ľudí, ktoré „hovoria“ aj bez slov – a stávať sa tak vnímavejším k druhým, alebo tiež dokázať spoznať, keď niekto klame)

 x

= verbálna zložka priamej komunikácie (čiže slová) zaberá len okolo 35% a 65% komunikácie sa odohráva v neverbálnej rovine (preto tiež v internetovej komunikácii často dochádza k nedorozumenia – jednoducho chýba tón hlasu, výraz tváre, gestikulácia, postoj tela atď.)

 x

= neverbálne spôsoby komunikácie môžeme teoreticky rozdeliť na osem oblastí: pohľad (reč očí), výraz tváre (mimika), pohyby tela (kinezika), postoj/držanie tela (posturológia), gestá (gestika), dotyky (haptika), priblíženie alebo oddialenie (proxemika), úprava zovňajšku (v našej komunikácii potom využívame vedome aj podvedome rôzne kombinácie týchto prvkov reči tela - niektoré sú vrodené, niektoré naučené)

 x

= ak chceme správne posudzovať gestá, musíme ich brať vždy ako celok a vnímať aj okolnosti a celkovú situáciu (napr. škrabanie sa vo vlasoch môže znamenať zábudlivosť, neistotu, klamstvo – ale aj svrbenie hlavy, vši, potenie sa...)

 x

x

  Ukážka zložených gest

 x

Pokrčenie pliec

(roztiahnuté dlane, pokrčené plecia, zdvihnuté obočie)

= neviem, o čom druhý hovorí, nechápem...

 

 

 

 

 

x

Kritický postoj

(ruka priložená k tvári s ukazovákom smerujúcim nahor, ďalší prst zakrýva ústa a palec podopiera bradu, pevne prekrížené nohy, ruka pred telom – obranný postoj, hlava a brada zvesené – nepriateľský postoj)

 

 

 

 

 x

 x

Gesto súvisiace s klamstvom

x

(prikrývanie úst je známkou klamstva a človek toto gesto využíva počas celého života – no jeho rozsah, rýchlosť prevedenia a zreteľnosť sa mení vzhľadom na vek)

x

 

Keď malé dieťa zaklame, hneď si zakryje ústa jednou alebo oboma rukami.

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Keď klame dospievajúci človek, zdvíha tiež ruku k ústam, ale nezakryje si ich celé, ale len okolo nich zľahka prechádza prstami.

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

Keď klame dospelý, ruka mu tiež ide automaticky k ústam, no v poslednej chvíli ju odtiahne od úst a dotkne sa nosu.

 

x

A ešte zhluk gest, ktorý svedčí o klamstve a podvode (trenie si očného viečka, pozeranie sa nabok k podlahe, zdvihnuté obočie v náznaku nedôvery, hlava je obrátená nabok a smeruje dolu, čo je znakom odmietavého postoja, tesne zomknuté pery s neúprimným úsmevom)

 

 x

x

Ak chce človek úspešne klamať, nesmie dopustiť, aby mu bolo vidno na telo...

(Preto sa dobre klame v mobile, v mailoch, v tme).

 x

Úprimný rozhovor s druhou osobou je možný len v jej reálnej prítomnosti, kde na druhého človeka vidíme, kde ho vnímame, kde dokážeme nielen počúvať, čo hovorí, ale aj „ako“ to hovorí s možnosťou „čítať“ reč tela.

 x

Reč tela nie je možné predstierať tak, aby sme všetky neverbálne signály vedome ovládli. Vždy nečestného človeka odhalí nejaký nesúlad v reči signálov tela, alebo nesúlad s vyslovenými slovami a neverbálnymi signálmi. Samozrejme ide aj o vnímavosť druhého človeka, či si tento nesúlad všimne a nenechá sa oklamať naučenými trikmi (odborníci dokážu druhých ľudí na určitú dobu rečou tela oklamať, alebo dokážu zjemniť svoje neverbálne vyjadrenia až natoľko, že sa nedajú dobre prečítať a tak ich je potom ťažšie usvedčiť z klamstva). 

        

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor