7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Ľudská sexualita

 x

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz,

na Boží obraz ho stvoril,

muža a ženu ich stvoril.

Boh ich požehnal a povedal im:

"Ploďte a množte sa a naplňte zem!

 x

A Boh videl všetko, čo urobil,

a hľa, bolo to veľmi dobré.“

(Gn 1,27-28,31)

 x

 x

Sexualita sama o sebe je ... veľmi dobrá. Nemôžeme ju chápať ako „niečo zlé, nečisté, špinavé“... musí byť prijatá človekom ako dar, dar krásny a dobrý.

 x

Podstatou ľudskej sexuality je otvorenie sa „druhému“. Sexualita je práve miestom, kde sa otvárame láske - miestom prijímania druhého a dávania seba. Nejde len o otvorenie sa muža žene a ženy mužovi, ale o otvorenie sa, ktoré má všeobecný rozmer – je to otvorenie sa každej láske.

 x

Sexualita, chápaná v najhlbšom zmysle, je nie len „miestom“ hlbokých medziľudských vzťahov, ale aj „miestom“ stretnutia s Bohom.

 x

Zrelá emocionalita a duchovnosť... vyžaduje angažovanosť a tvorivú prácu. (Človek nerastie a nedozrieva tak ako strom alebo zviera. K jeho osobnému rastu je nutná plná osobná angažovanosť.)

K telesnému sexuálnemu dospievaniu síce dochádza bez účasti ľudskej vôle, avšak do sexuálneho dospievania vo sfére citovej a duchovnej musí mladý človek investovať veľa úsilia, zapojiť do neho srdce i rozum.

 x

Integrácia sexuality je zjednocovanie sféry pohlavnej, citovej a duchovnej v jednom zážitku lásky.

 x

Plná, integrálne chápaná pohlavnosť sa realizuje i v rovine citovej, intelektuálnej, duchovnej. V každej z nich sa uskutočňuje dávanie a prijímanie lásky. Každá z nich je určená pohlavím. Sexualita v užšom zmysle dosahuje svoju hĺbku až vtedy, keď je jednota erotická pripravená jednotou citovou a duchovnou, keď jej citová a duchovná jednota predchádzajú.

Telo tým, že je nositeľom sexuality, vyjadruje povolanie človeka ku vzájomnosti, to znamená k láske a vzájomnému obdarovávaniu sebou samým. Telo konečne vyzýva muža a ženu ku splneniu ich základného povolania, k plodnosti. Sexualita by sa nemala chápať predovšetkým ako oblasť ľudskej nedokonalosti. Mali by sme ju prijať ako bohatstvo, ktoré človeku umožňuje vstúpiť do vzťahu s druhým: s človekom i s Bohom.

 x

Sexuálna dynamika nás robí schopnými vyjsť z vlastnej izolácie a otvoriť sa druhej osobe. Je to dynamika zameraná ku komunikácii medzi ľuďmi.

 x

Je pravda, že ľudská sexualita má svoje obmedzenia a že môže byť tiež príležitosťou k zlyhaniu a hriechu. Avšak prehnané a jednostranné zdôrazňovanie jej negatívnej stránky vedie k nedoceneniu tohto výnimočného Božieho daru.

Popis: Adam Und Eva

 

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor