7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)



© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

VÝCHOVNÝ SYSTÉM

 

SKAUTSKÁ VÝCHOVA

 

Skauting – to sú vĺčatá (6-11 rokov), skauti a skautky (11-15 rokov), roveri a dospelí (15-99 rokov:-)

 

Ako skauting vnímajú deti a mladí: dobrodružstvo, výpravy, výzvy, dobrá partia, priatelia, zábava, romantika, táborenie, netradičné športy, nové poznatky, nezabudnuteľné zážitky...

 

Ako skauting vnímajú vodcovia: vynikajúci výchovný systém, kde cieľom je rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana, a kde ako prostriedky slúžia všetky veci, podujatia a aktivity, ktoré skauting ponúka – hry, výpravy, tábory, netradičné športy, zábava, ... V rámci týchto aktivít sa však kladie dôraz aj na sebavýchovu skautov, ktorá je podporená a rozvíjaná najmä plnením skautského chodníka.

 

 

SKAUTSKÝ VÝCHOVNÝ SYSTÉM

(11-15 rokov)

 

Skauti vstupom do skautingu začínajú plniť skautský chodník. Sú to stupne napredovania, ktoré pomáhajú každému skautovi či skautke aktívne sa zapojiť do vlastného rozvoja. Majú tak pred sebou určitú kostru požiadaviek a postupne, ako ich sami vlastným tempom zvládajú, dostávajú sa na vyššiu a vyššiu úroveň. Skautský chodník má tri stupne: 0. stupeň – Nováčik, 1. stupeň – Neznáma krajina, 2. stupeň – Stúpanie na vrchol.

 

 

NOVÁČIK

 

Nováčik sa zoznamuje so skautskými hodnotami vyjadrenými v skautskom zákone a pripravuje sa na zloženie skautského sľubu. Zisťuje, aká je skautská symbolika a rovnošata, spoznáva históriu skautingu, trénuje si najzákladnejšie zručnosti potrebné na život v prírode a pravidlá správania sa v nej.

Na základe skutočných príbehov skutočných ľudí poznáva, čo znamené, že:

 

- na skautovu česť sa dá spoľahnúť

- skaut je verný a oddaný

- skaut je osožný a pomáha iným

- skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta

- skaut je zdvorilý

- skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov

- skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom

- skaut je veselej mysle a rozvážny

- skaut je sporivý a hospodárny

- skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch

 

 

NEZNÁMA KRAJINA

 

Po absolvovaní nováčikovskej skúšky začína skaut pracovať na svojom raste vo všetkých dimenziách osobnosti. S pomocou vodcu si prispôsobuje rôzne výchovné ciele, vyberá si úlohy, ktorými ich môže dosahovať a tieto plní. Spolu s vodcom, radcom a rodičmi potom hodnotí svoje napredovanie.

 

...Objavovanie

- zaujíma sa o život okolo seba a hľadá informácie o veciach, ktoré ho zaujímajú

- venuje sa nejakej oblasti, ktorá ho zaujíma

- pozná prírodu (stromy, rastliny, živočíchy, hviezdy...)

 

...Zdravie, sila, zručnosť

- chodieva do prírody a vie sa v nej správať

- rozvíja svoje zálesácke zručnosti

- snaží sa aktívne športovať

- vie vysvetliť funkcie hlavných telesných orgánov

- pozná zásady zdravého životného štýlu (jedlo, činnosti, spánok...), predchádza chorobám a úrazom

- stará sa o svoju hygienu a svoju izbu aj ďalšie priestory, kde žije, udržiava v čistote a poriadku

- dokáže pomôcť sebe i druhým pri základných chorobách a poraneniach

 

...Pevný charakter

- dodržiava skautský sľub a zákon

- hľadá si pozitívne vzory

- rozvíja svoj zmysel pre humor

- vie, v čom je dobrý, v čom sa môže rozvíjať a aké sú jeho hranice

- učí sa vytrvalosti vo svojom úsilí

 

...Priateľstvo

- dokáže byť dobrým priateľom a oceniť priateľstvo

- snaží sa robiť dobré skutky bez zištných dôvodov

- prejavuje rôzne city a pocity a vie sa o ne s inými podeliť

- vie, ako reaguje v rôznych situáciách a ak treba, snaží sa ovládať

 

...Spolupráca

- učí sa spolupracovať v družine a oddiele, dodržiavať pravidlá a vyvíjať iniciatívu

- dokáže zrozumiteľne a nekonfliktne komunikovať

- pozná a dodržiava zásady slušného správania

- uvedomuje si význam vlastenectva a plnenia si občianskych povinností

- vie spolužiť aj s odlišnými ľuďmi, ako je on, nevyvyšuje sa nad druhých

 

...Duchovné hodnoty

- hľadá duchovný rozmer

- objavuje duchovné dedičstvo

- toleruje iné náboženstvá a duchovné cesty

 

 

STÚPANIE NA VRCHOL

 

Druhý stupeň už obsahuje ciele pre starší skautský vek, preto požiadavky na osobný rast sú náročnejšie. Zvládnutie druhého stupňa znamená splnenie celého skautského chodníka a pripravenosť prejsť k roverom.

 

...Objavovanie

- dokáže tvorivo a originálne využívať svoje schopnosti

- váži si vzdelanie a plánuje svoje ďalšie štúdium

- dokáže iných ľudí zoznámiť s novými vedomosťami a formulovať svoj názor

- zdokonaľuje sa v znalosti prírody

 

...Zdravie, sila, zručnosť

- dokáže prežiť v prírode

- zdokonaľuje sa v zálesáckych zručnostiach

- dbá o svoj telesný rozvoj

- dodržiava zásady zdravého životného štýlu

- dbá o osoíbnú hygienu, dokáže si veci upratovať systematicky tak, že ich vie rýchlo nájsť

- dokáže ošetriť i zložitejšie úrazy a ochorenia

 

...Pevný charakter

- stále si uvedomuje, že sa zaviazal dodržiavať skautský sľub a zákon, pamätá si ich a koná podľa nich

- poznáva svoje korene

- rozvíja svoju pevnú vôľu

- snaží sa robiť veci dôsledne

 

...Priateľstvo

- v mene priateľstva sa dokáže vzdať niektorých osobných výhod

- robí dobré skutky bez zištných dôvodov

- vie bezproblémovo spolupracovať s príslušníkmi druhého pohlavia

- vie povedať príčiny svojich citov a pocitov, rôznymi spôsobmi vyjadruje svoje city

- učí sa ovládať svoju prchkosť, agresivitu a hrubosť

 

...Spolupráca

- dokáže tímovo pracovať

- uplatňuje zásady slušného správania

- poznáva rôzne hodnoty a kultúru na Slovensku a v európskych krajinách

- rozvíja svoje občianske vedomosti, spoznáva rôzne politické systémy

- je otvorený k názorom a životným štýlom druhých

 

...Duchovné hodnoty

- rozvíja svoj zmysel pre vnímanie hodnôt

- skúma, či je jeho každodenné správanie v súlade s jeho princípmi a podľa toho sa ho snaží upraviť

- vie povedať, aké sú nebezpečenstvá náboženského fanatizmu a netolerancie

 

 

 

Po splnení všetkých cieľov sa končí putovanie po skautskej ceste. Ale pre tých, ktorí naďalej cítia volanie diaľok, cesta nikdy nekončí... z vrcholu je totiž vidno nové horizonty...

 

 

nahor  

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

v výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor