7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

DôLEŽITOSŤ SKUPÍN - STRETIEK

 x

Prečo tvoríme stretká? Prečo mladí ľudia potrebujú patriť do nejakej skupiny? Úloha skupiny v živote mladého človeka.

  x

Skupina

  x

Každý človek sa líši od ostatných ľudí niektorými špecifickými skúsenosťami a vlastnosťami. Je individualitou, zároveň však je členom niekoľkých sociálnych skupín a má veľa spoločného s jej členmi. Je to žiak určitej triedy a školy, patrí do určitej rodiny, ale aj do skupiny kamarátov, s ktorými sa tiež venuje zábave alebo záujmovej činnosti, je príslušníkom určitého národa atď.

Znalosť týchto sociálnych skupín, ich cieľov a noriem, emočného klimatu a vzťahom medzi členmi skupiny pomáha lepšie spoznať daného človeka a vysvetliť jeho správanie, záujmy a ciele, hodnotovú orientáciu a problémy.

  x

 x

Čo je to vlastne skupina?

  x

Skupina je definovaná ako hodnotový útvar, v ktorom sa spoločne nachádza viac indivíduí a na základe pravidelnejších interakcií si tieto indivíduá vytvárajú pocit spolupatričnosti. Ich konanie smeruje ku spoločným cieľom.

  x

Silný formačný vplyv sociálnych skupín na jedinca je daný spoločenskou podstatou človeka. Sociálne skupiny umožňujú  jedincovi uspokojovať dôležité potreby. Preto skupina môže požadovať od svojich členov, aby rešpektovali jej požiadavky, aby preberali jej názory, postoje a normy.

  x

  x

Prečo malá skupina?

  x

Americký psychológ Georg Caspar definoval knihe „Teória sociálnej  skupiny“ malú skupinu ako niekoľko osôb, ktoré v určitom časovom rozmedzí udržujú vzájomný kontakt, a počet osôb je tak malý, alebo tak veľký, že sa odohráva medzi všetkými osobami. Z tejto definície vychádza aj termín „face to face kontakt“. Vzťah členov navzájom je typický emocionálnym prepojením a spoločnými aktivitami.

  x

Človek podľa Aristotela je „zoon politikon“- bytosť spoločenská. Potrebuje patriť do skupiny. Patriť, byť členom, prináležať do skupiny, cítiť sa tam doma, mať tam svoje miesto je jednou zo základných potrieb človeka.

  x

  x

Potreby napĺňané v skupine

  x

Schutz tvrdí, že väčšina ľudí zdieľa tri potreby, ktoré sú napĺňané v skupine:

  x

= potreba inklúzie (členstva v skupine),

= potreba kontroly (vzájomné ovplyvňovanie)

= potreba afekcie (vzájomná blízkosť).

  x

Mladiství sú (aspoň po nejakú dobu) silne závislí na skupine vrstovníkov: tá im poskytuje (aspoň domnelo) viacej porozumenia ako dospelí, je pre nich „referenčnou skupinou“ (= spoločenská skupina s hodnotami a normami, s ktorými sa jedinec stotožňuje, ku ktorým tiahne a ktorých členom si praje byť).

  x

Pre mladistvého je hlbokou frustráciou obava, že do nej nebol prijatý, alebo že by z nej bol vylúčený. Aj keď skupina vrstovníkov prináša možnosť konfliktu alebo nepriaznivého vývoja, má podstatný význam pre vývoj zdravej osobnosti: pomáha mladému človeku osamostatniť sa z detskej závislosti na rodine a na autorite rodičov.

Pokiaľ sa z tejto závislosti nevymaní, je ohrozené formovanie takých rysov ako je samostatnosť, iniciatíva, ale tiež organizačné a sociálne schopnosti. To všetko sú veľmi dôležité predpoklady pre prácu, verejný život i pre osobné a partnerské vzťahy.

  x

  x

ŠTYRI PRVKY SALEZIÁNSKEHO PREVENTÍVNEHO SYSTÉMU

V STRETKU

  x

Čo všetko je súčasťou jednotlivých prvkov preventívneho systému v živote našich stretiek? Počas každotýždenných stretnutí? Počas celého roka aj pri iných stretnutiach, pri živote celého stretka?

  x

 x

DOMOV, ktorý prijíma

  x

„Príď do môjho oratka, chodia tam chalani ako ty, 

bude hra a aj niečo pod zub...“

  x

- miesto kam patríš, kde ťa prijímajú

- potreba vytvorenia zázemia, miesto, kde sa rád vraciaš, kde ťa čakajú priatelia („NAŠE STRETKO“)

- neformálne momenty stretka, chvíle, ktoré sa budujú počas stretka, ale hlavne aj mimo stretka

- budovanie osobných vzťahov, vzájomné bližšie spoznávanie sa

- každú skupinu spája niečo spoločné, na čom sa najviac dá budovať domov (orchester – hudba, šport, príroda, tanec)

  x

Zážitky

- spoločné výlety, oslavy jednotlivých členov, prespávačky, tábory, opekačky, jaskyne, koncerty, spoločné vyrazenie do mesta, haluzenie, turnaje

- spájajú nás, máme na čo spomínať

  x

Láska ide cez žalúdok

- spoločné jedenie (jedlo spája, máme radi to isté – sladkosti, pizza), možnosť vytvorenia domácej atmosféry, rodinnosť

- spoločná príprava jedla – delenie práce

- jedlo ako darček

- cukráreň, palacinkáreň, hranolky na stretku, vianočná večera

- pizza, puding, pečenie koláčov, učenie varenia, čokoláda

  x

Ľudia

- zapadáš do kolektívu, pocit prijatia

- animátor ako priateľ, rodič, ten kto ma prijíma, takého aký som, starší sa starajú o mladších, don Boscovi strážni anjeli

- tvorba priateľstiev, dlhé rozhovory na akciách, odkopávanie sa domov, spoločné rozhovory, zdieľanie sa, rady

  x

Staranie sa o domov

- vytváranie domova

- čas strávený spolu pri práci, som medzi mladými, ukazujem im čo je správne, robíme niečo spolu (murujeme, upratujeme, opravujeme) + popri tom sa nesmierne budujú osobné vzťahy

- staráme sa o priestory v ktorých sme

- upratovanie a brigády v oratku

- skrášľovanie klubovne

- preberáme zodpovednosť za náš domov

  x

  x

FARNOSŤ, ktorá evanjelizuje

  x

„Kedy sa don Bosco nemodlil?!“

  x

- na stretku vymyslieť rôzne kreatívne formy modlitby, pripraviť prostredie, žalmy, piesne

- spoločná modlitba na začiatku a na konci stretka

- učiť mladých modliť sa

  x

Modlitby: meditka (u starších mladých sa odporúča mať ju na každom stretku), ruženec, adorka, breviár, sv. omša počas stretka, tma, kríž, hovoriť a predstavovať rôzne druhy modlitby (žalmy, ruženec, breviár, litánie...)

  x

Silné momenty: vianočné stretká, východ slnka, tajomné priestory, úcta, radosť, 8 dní chodenia na cintorín, modlitba za duše, posvätné priestory, osobné ticho

  x

Duchovný rast: DO, DC, povzbudenie k spovedi, predsavzatia, don Bosco ako svätec – spoznanie jeho života, spoločná účasť na pútiach, preberanie duchovných tém, duchovné rady a vedenie, sviatosti, birmovka

  x

Animátor: vzor, má byť prvý, kto ide príkladom, povzbudzovanie k sviatostiam, nové pohľady na JK, kontakt s kňazom (saleziánom) – duchovné vedenie, modlitba za mladých zo stretka, ponúknuť zážitok z viery, prejavovať im Božiu lásku – byť prepojením, ponúknuť skúsenosť a príklad obety pre druhých, poznať a vysvetľovať duchovné témy

  x

  x

ŠKOLA, ktorá pripravuje do života

  x

„Plň si svoje povinnosti a buď veselý!“

  x

1. Cieľ - dobrý kresťan a slušný občan:

- naučiť ich niečo nové, naučiť základným veciam výchovy, vzťahy a komunikácia, rozvíjať obzory, učiť o nových veciach

- výchova (v tom sa líšia naše strediská od cvč/škôl, kladieme dôraz na výchovu, ktorú dopĺňame vzdelaním)

- hlavným prvkom tohto prvku na stretkách je: TÉMA

  x

2. Komu:

- musím poznať skupinu, kto sú to, akí sú, aby som vedel čo potrebujú, o čom s nimi môžem hovoriť, k čomu ich treba viesť, čo im treba vysvetľovať, nájsť vhodnú tému a formu podania

  x

3. Čo:

- téma + diskusia + vysvetlenie, príbehy + poučenie + katechézka, aktivitka, ktorá súvisí s témou

- rozhovory, vysvetlenie tém, usmernenie

- zaujímavý hosť, film, návšteva niečoho

- ukázať im nové miesta, učiť ich novým veciam, novým zručnostiam, pestovať zvyky, spoločenské správanie

- preberať duchovné formačné témy

  x

4. Animátor - musí tiež rásť a vzdelávať sa vo veciach:

- na stretku, kde on sám chodí

- kurzy, ŠPA, stredisková ŠPA

- sám si študuje a číta veci, vzdeláva sa

  x

5. Predsavzatie:

- a jeho kontrola a rozhovor o ňom, povzbudenie do budúcna, úloha na týždeň, aby sme sa posunuli ďalej a aby to bolo aj jemne kontrolovateľné

  x

  x

DVOR, ktorý vychováva

  x

„Videl som mojich saleziánov, boli srdcom chlapčenských hier.“

  x

- náš najobľúbenejší prvok

- dvor, hra, ihrisko, je vec, ktorá prvá láka do stretka, do spoločenstva, do oratka

- nesmieme však zostať len pri tomto, má to byť spôsob, ako mladých pritiahnuť bližšie

- prvý krok, dvere, cez ktoré sa im zapáči vojsť do stretka

  x

Ako na to:

- dobrodružstvo, akcia, hrdinstvo (turnaje, výpravy, skúšky odvahy, nočné pochody, neštandardné hry)

- nemá byť príliš náročné

- hra by mala/mohla súvisieť s témou stretka

- pohyb!!! veselosť, netradičnosť, súťaživosť

- motivácia získať niečo

- kolektívne hry, kde sa môžu zapojiť všetci, snažiť sa zaujať všetkých, aby si v hre každý niečo našiel

- animátor by mal byť jedným z nich, tiež sa zapojiť

- podať hru tak, aby zaujala, aby ju chceli hrať znova

- skončiť v tom najlepšom

- dobrý dojem z hry nemusí byť hneď, môže sa prejaviť neskôr

- navodenie atmosféry na stretko (aklimatizácia)

  x

  x

 

 

 

(pracovný materiál z prvého animátorského Víkendu snov v ZA)

 (spracovala Miška Štubňová a spol.)

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor