7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

VÝCHOVNÝ vplyv Prírody

 

Pod prírodou rozumieme prirodzené prostredie - hory, lesy, lúky... - v protiklade s umelým prostredím, vytvoreným ľuďmi, ako sú školské priestory, chatové oblasti, či preľudnené mestá.

 

Význam kontaktu s prírodou:

 

· prispieť k rozvoju celého človeka vo všetkých jeho oblastiach ako celku;

· poskytnúť ideálne prostredie, v ktorom je možné aplikovať skautskú metódu.

 

Výchovný vplyv prírody

Telesný rozvoj:

Príroda ponúka čistý a neznečistený vzduch, priestor, kde je možné behať a vybíjať nahromadenú energiu, príležitosť pre všetky druhy náročných fyzických aktivít, ktoré poskytujú silný fyzický zážitok, príležitosť otestovať si hranice svojej výdrže a odolnosti, koordinácie, reflexov, sily...

Intelektuálny rozvoj:

Príroda poskytuje nespočetné množstvo príležitostí na rozvíjanie svojho vnímania, schopnosti pozorovať, rozlišovať farby, tvary...

Napomáha mladým ľuďom pri rozvoji schopnosti analyzovať situáciu, využívať svoju tvorivosť, predstavivosť, nachádzať vhodné spôsoby riešenia problémov s použitím minima pomôcok a mnohé iné.

Pobyt v prírode (na tábore, na výprave) prináša mladým ľuďom množstvo šancí spoznať vzájomnú závislosť medzi sebou navzájom, uvedomiť si systém vzájomných vzťahov a jeho fungovanie a pod.

 

Citový rozvoj:

Príroda poskytuje množstvo príležitostí na prebudenie nášho vnímania a našich citov. Pokoj a mier prírody nám pomáha vzdialiť sa od problémov každodenného života. A v noci, v stane, či na stráži, môže mladý človek čeliť svojmu iracionálnemu strachu a premôcť ho.

 

Sociálny rozvoj:

Letný tábor, ďaleko od domova a od civilizácie, je miestom, kde mladí ľudia spoznávajú navzájom svoje silné i slabé stránky. Každodenné aktivity, ako je varenie jedla, rúbanie dreva, služba a pod. posilňujú vedomie vzájomnej závislosti. Vzájomná pomoc sa stáva nevyhnutnosťou, problémy, ktorým spoločne čelia, sú až príliš reálne a niet nikoho, kto by ich vyriešil za nich. Schopnosť riešiť konflikty je jednou z nevyhnutných schopností na to, aby sa skauti nakoniec jeden po druhom nezbalili a neodišli domov!

Splavovanie riek, turistika, improvizované sprchovanie sa v daždi po prašnom a dusnom dni, spoločný hrnček horúceho čaju po chladnom a upršanom počasí - to všetko sú zážitky, ktoré pomáhajú utvárať úzke a pevné vzťahy v rámci kolektívu a rozvíjať zmysel pre solidaritu, ktorú život v meste spravidla veľmi neposkytuje…

 

Duchovný rozvoj:

Duchovné uvedomenie je možné prebudiť už jednoduchým všímaním si zázrakov sveta prírody okolo nás. Stačí si na to dať trochu času a všímať si geniálne premyslený svet hmyzu a ešte geniálnejšie vzťahy medzi hmyzom a rastlinami, ktoré sú ním opeľované; pohľad na nádhernú nočnú oblohu s pocitom vlastnej malosti oproti jej nezmernému majestátu,… - to všetko otvára myseľ a srdce Realite, ktorá sa ukrýva za všetkou krásou a majestátnosťou prírody.

Akonáhle sa raz otvorí toto okno do duše mladého človeka, je pre neho omnoho ľahšie vnímať a osvojovať si duchovné dedičstvo svojej vlastnej komunity.

 

Návrat k základom:

Kontakt s prírodou pomáha mladému človeku vrátiť sa k tomu, čo je v živote základné a reálne. V súčasnej dobe mladí ľudia stále viac a viac vyrastajú v prostredí, kde je stále ťažšie rozlišovať, čo je podstatné a čo je len nepodstatný prívesok (hlavne zoči - voči reklamám na tie "najpodstatnejšie" veci: tie správne džínsy, tá správna žuvačka, …), medzi tým, čo je naozaj dôležité a tým, čo môže ešte počkať, čo je naozaj autentické a čo len plytká napodobenina, čo je realita a čo iba ilúzia.

V prírode, kilometre od najbližšej cesty, bez telefónu, mladí ľudia čelia REALITE. Mestská móda, sociálny pôvod, frajerina - to všetko sa rozplýva v prvej búrke. Jednoduché radosti života - teplo vychádzajúceho slnka, hviezdy na nočnej oblohe, plávanie v čerstvej vode rieky - zrazu dávajú viac, než tá najprepracovanejšia elektronická hra!

 

Život v harmónii s prírodou:

"Kto žije v súlade s prírodou, dosahuje cieľ bez námahy a chápe pravdu bez myslenia." (Konfucius)

Mladí ľudia dokážu oceniť jednoduchý život v prírode a zanechať konzumný život dnešnej spoločnosti rovnako, ako dokážu lepšie pochopiť potrebu života v harmónii s prírodou a potrebu chrániť prírodu.

Posilnenie zmyslu pre dejiny ľudstva:

Práve rúbanie dreva na oheň, hľadanie prameňa vody, zbieranie lesných plodov na obed, lezenie na prastarý strom - aj tieto aktivity dokážu prebudiť otázky typu: ako žili ľudia pred nami? Odkiaľ sme vlastne prišli? A… kam vlastne ľudstvo smeruje?

 

Pochopenie hodnôt Zákona života:

Skautský tábor v prírode poskytuje súčasne jednoduché a silné zážitky. Je to spravidla po letnom tábore, kedy mladí ľudia zistia, že vzťahy medzi nimi sú užšie a silnejšie a hodnoty, tvoriace Kódex skautského spôsobu života, majú zrazu pre nich nový a reálny význam.

 

Celkovo,

pobyt v prírode nemá za cieľ odtrhnúť mladého človeka od jeho inak každodenného života v ľudskej spoločnosti. Jeho cieľom je pomôcť mladým ľuďom objaviť nový svet, objaviť hodnoty, ktoré sa ukrývajú za viditeľným svetom, obohatiť ich životnú skúsenosť a pomôcť im tak aj v každodennom živote vedieť "hľadieť skrz" a rozoznávať tak, čo je naozaj podstatné a dôležité.

 

 

Príroda v programe skautského oddielu

 

Hoci všetky aktivity nie je možné konať v prírode, kontakt s prírodou je pre skauting životne dôležitý.

 

Výchova prostredníctvom prírody:

Príroda môže byť miestom množstva aktivít a to aj vtedy, ak hlavný výchovný cieľ aktivity nie je zameraný na prírodu samotnú. Nezávisle na cieli aktivity je podstatou pobytu v prírode pomôcť mladému človeku naučiť sa cítiť v prírode príjemne (pre niektorých to môže znamenať obrovský pokrok!).

Na druhej strane príroda je ideálnym prostredím pre všetky druhy fyzických aktivít, orientácie, učenia sa zálesáckej praxi, táborníctvu… Pobyt v prírode umožňuje mladým ľuďom lepšie si uvedomovať svoje schopnosti a potrebu rozvíjať sa - práve na základe spoznávania svojich súčasných hraníc a limitov, ale aj schopností a predpokladov.

A aj kratučký okamih pri vode či pod stromom po namáhavej činnosti môže mladému človeku sprostredkovať zážitok mieru a pokoja.

Učenie sa o prírode:

Väčšina mladých ľudí má v škole predmet "Zemepis" a "Biológia". Cieľom skautingu nie je opakovať to, čo sa vyučuje v škole, či iba potvrdzovať experimentálne školské vedomosti.

Cieľom skautingu nie je hromadiť vedomosti kvôli ním samým. Aktivity, zamerané na poznanie prírody, kombinujú vedomosti a zručnosti založené na tom, čo mladých ľudí zaujíma a pomáhajú im to pochopiť, uskutočniť a tak prispieť k rozvoju ich postojov.

Na letnom tábore, napríklad, len také pozorovanie obdivuhodnej organizácie mraveniska a fascinácia týmto pohľadom môže pomôcť mladému človeku otvoriť sa realite, ktorú by inak nikdy nespoznal!

Učenie sa napodobňovať vtáčí spev, premýšľanie nad tým, ako skonštruovať zariadenie potrebné na pokus, ktorý ho zaujíma, učenie sa základným poľnohospodárskym zručnostiam, výroba nástrojov… to všetko prispieva k rozvoju vo všetkých oblastiach vývoja človeka.

 

Aktivity zamerané na pomoc prírode a životnému prostrediu:

 

Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia sú jednoznačne súčasťou skautského programu - a mnohé môžu byť realizované dokonca uprostred mesta!

Pre skautov prvé stretnutie sa s problematikou ochrany prírody spočíva jednoducho v aplikácii ich spôsobu života na prostredie, v ktorom vykonávajú svoje aktivity: snaha nezničiť rastlinstvo, neplašiť zver, zahladiť stopy po ohni a táborisku, neodhadzovať odpadky… (americký skauti majú dokonca vlastný "Outdoor Code", kódex správania sa vo voľnej prírode, ktorý je akýmsi doplnkom skautského Zákona).

Je určite chybou domnievať sa, že samotné aktivity zamerané na ochranu životného prostredia nevyhnutne vedú k rastu vnútorného záujmu o prírodu. Najväčší efekt v tomto smere môžeme dosiahnuť vtedy, keď sa mladí ľudia sami rozhodnú pre takúto aktivitu na základe vlastnej skúsenosti počas dobrodružstiev v prírode a citového puta, ktoré sa počas takýchto aktivít medzi mladým človekom a prírodou vytvorí.

 

 

Našim cieľom je naučiť sa žiť v prírode, pretože tam si vybudujeme svoje telá a upevníme svoje duše; chceme ísť vpred s „vidiacimi očami“ a „mysliacou rukou“, aby sme poznali radostné cesty lesa a života a stali sa vo všetkom pánmi seba samých; chceme sa pozerať životu z očí do očí, byť pripravený ku každej úlohe, ktorú dostaneme medzi našimi druhmi a tešiť sa z každej skúšky, aby sme sa ňou stali pánmi silných duší v ich velebných svätyniach.

E. T. Seton

 

 

 

(Upravený materiál od Miloša Pikalu – Inkyho)  

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor